Uitvaartnazorg / Nalatenschap

Nalatenschap

Wanneer moet een aangifte van nalatenschap worden ingediend? 
 

Een aangifte van nalatenschap moet worden ingediend wanneer door een overlijden de goederen van de overledene worden verkregen door zijn erfgenamen of door in zijn testament aangeduide legatarissen. 
 

Moet er altijd een aangifte van nalatenschap worden ingediend? 
 

In principe is het indienen van een aangifte van nalatenschap verplicht. Er is echter een geval waarin de administratie zich soepeler zal opstellen wanneer u geen aangifte indient. De volgende 2 voorwaarden moeten dan vervuld zijn :

  • de nalatenschap van de rijksinwoner bevat geen onroerende goederen;
  • er is geen successierecht verschuldigd.

Binnen welke termijn moet de aangifte van nalatenschap worden ingediend?
 

De termijn voor het indienen van de aangifte van nalatenschap wordt bepaald door de plaats van het overlijden. De berekening van de termijn gebeurt van datum tot datum te rekenen vanaf de dag van het overlijden.

  • De termijn bedraagt 5 maand als het overlijden plaatsheeft in België.
  • De termijn bedraagt 6 maand als het overlijden plaatsheeft in een ander Europees land.
  • De termijn bedraagt 7 maand als het overlijden plaatsheeft buiten Europa.

Wanneer de laatste dag van de termijn samenvalt met een sluitingsdag van het registratiekantoor wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende openingsdag van het kantoor.
 

Kan de indieningstermijn voor de aangifte van nalatenschap worden verlengd?

De erfgenamen kunnen, in geval van ernstige moeilijkheden, een aanvraag tot verlenging doen bij het registratiekantoor waar de aangifte moet worden ingediend. Een dergelijke aanvraag is niet meer mogelijk wanneer de indieningstermijn voor de aangifte van nalatenschap al verstreken is. De verlenging van de indieningstermijn brengt in geen geval een uitstel van de betalingstermijn of van de intresten met zich mee.


Wat gebeurt er wanneer de aangifte van nalatenschap laattijdig wordt ingediend?
 

Wanneer de aangifte niet tijdig wordt ingediend, loopt iedere erfgenaam een boete op van 25 euro per maand vertraging (Oorsprong van de informatie: Federale Overheidsdienst Financiën) De aangifteformulieren kunt u afhalen bij het registratiekantoor.

Voor de aangifte is het belangrijk alle bewijsstukken van gedane uitgaven (rouwdienst, maaltijd, grafzerk,…) en verkregen inkomsten zorgvuldig te bewaren. Onder gedane uitgaven mogen ook nog niet-betaalde kosten ingebracht worden b.v. ziekenhuiskosten, e.g.w.-kosten (elektriciteit-gas-water), kabeltelevisie, belastingen, e.a.

Tenslotte kan er nog op gewezen worden dat alle erfgenamen de aangifte, wanneer zij opgesteld is, moeten ondertekenen.

Een aangifte van nalatenschap is tenslotte hoofdzakelijk een document van fiscale aard, dat daarom, ook na ondertekening, nog geen akkoord voor de verdeling inhoudt.

Ook hier kan het inschakelen van een notaris raadzaam zijn.


Nalatenschap aanvaarden of verwerpen?


Bent u erfgenaam van de overledene, dan doet u er goed aan na te gaan of de nalatenschap u eventueel meer zal kosten dan opbrengen.

Als u zeker weet dat de erfenis meer schulden dan inkomsten bevat, dan kunt u de erfenis verwerpen. Want als u dat niet doet, dan zal u zelf de schulden moeten helpen betalen.

Twijfelt u aan de grootte van de schulden of hebt u geen enkel idee over de omvang van de schulden en/of tegoeden van de nalatenschap, dan kunt u de nalatenschap aanvaarden ‘onder voorrecht van boedelbeschrijving’. Dit wil zeggen dat u mag wachten om de erfenis definitief te aanvaarden of te verwerpen tot de inventaris van de nalatenschap is gemaakt (binnen de 3 maanden na het overlijden).

Zowel voor de onmiddellijke verwerping als voor de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving moet u een schriftelijke verklaring ondertekenen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de erfenis ‘opengevallen’ is.

Let op: als u twijfelt om de erfenis te aanvaarden of u bent zeker dat u ze zal verwerpen, stel dan geen daden van aanvaarding! Dit wil onder andere zeggen dat u geen goederen uit de erfenis mag aanvaarden, verkopen of weghalen, geen schulden mag betalen en ook niet in het huis van de overledene mag gaan wonen of het verhuren. Hebt u geen twijfels over de nalatenschap, dan mag u ze natuurlijk aanvaarden.

Als u na hoogstens 3 maanden en 40 dagen helemaal niets gedaan hebt, dit wil zeggen niet aanvaard en niet verworpen, dan voorziet de wet dat u de erfenis hebt aanvaard, met de eventuele schulden ervan.

Zij die ons onlangs verlaten hebben

Langs deze weg kunt u onze laatste rouwberichten bekijken
of online uw condolatie overmaken aan de familieleden.

Bekijk onze rouwberichten

Uitvaartverzekering

Met de Uitvaartverzekering regel je je begrafenis
of crematie op voorhand, inclusief de kosten.

Bereken uw premie