Te verwittigen diensten

Te verwittigen diensten

De mutualiteit

Het ziekenfonds waarvan de overledene lid was, moet op de hoogte gebracht worden. De mutualiteit betaalt in de meeste gevallen een begrafenisvergoeding uit.

Het lidboekje van de overledene, een overlijdensakte en uittreksel en het betalingsbewijs van de lijkkist moet voorgelegd worden. Vraag ook na of na het overlijden de familieleden (bijvoorbeeld de weduwe of weduwnaar) recht hebben op de verhoogde tussenkomst van het ziekenfonds voor gezondheidszorgen (doktersbezoeken, geneesmiddelen, …). Dit is de zogenaamde W.I.G.W.-regeling.

Voor meer info: zie links op deze site!

De uitbetalingsinstellingen

Was de werkgever tewerkgesteld, verwittig dan zijn werkgever. Had de overledene één van de onderstaande vervangingsinkomens, dan moet u de betreffende dienst verwittigen. Meestal is een rouwbrief of overlijdensattest voldoende.

Pensioen

 • Indien de overledene een Belgisch ouderdomspensioen of overlevingspensioen genoot, verwittigt de dienst Bevolking automatisch de Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren 6 te Brussel.
 • Indien de overledene een buitenlands pensioen genoot, dient men door middel van een overlijdensattest, deze instantie op de hoogte te brengen.

Ziekte- of invaliditeitsuitkering

De mutualiteit van de overledene:

 • Christelijke Mutualiteit
 • Socialistische Mutualiteiten
 • Landsbond van Liberale Mutualiteiten
 • Neutraal Ziekenfonds – Vlaams Neutraal Ziekenfonds
 • Landsbond Onafhankelijk. ziekenfonds / Onafhankelijk Ziekenfonds / Vlaams Onafhankelijk Ziekenfonds
 • Tegemoetkoming aan gehandicaptenArbeidsongevallenuitkering
 • Vergoeding wegens beroepsziekten
 • Bestaansminimum (O.C.M.W.)
 • Werkloosheidsuitkering
 • Ingeval de overledene niet gesyndiceerd was: hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen
 • Ingeval de overledene gesyndiceerd was: De vakbond van de overledene: ACV / ABVV / ACLVB / ANDERE (=link) 

Vraag aan de vakbond of zij een begrafenisvergoeding of overlijdenspremie uitbetalen

De huiseigenaar

Het overlijden van één van de partijen vormt in principe geen reden om de huurovereenkomst vroegtijdig te beëindigen. Ze loopt verder met de erfgenamen van de overleden huurder of verhuurder, tenzij anders bedongen in het huurcontract.

Kinderbijslag

Als één van de ouders sterft in een gezin met minderjarige kinderen, kan wezengeld bekomen worden bij het kinderbijslagfonds. Voor de aanvraag richt u zich tot de kas voor kinderbijslag waarbij u aangesloten bent. Voeg bij de aanvraag een overlijdensattest en een uittreksel uit de geboorteakte van de rechthebbende kinderen.

De belastingsdiensten

Verkeersbelasting

Indien u de auto wenst te behouden, verwittigt u via de verzekeringsmaatschappij de dienst voor het wegverkeer. Indien u de auto niet wenst te behouden, dient u de nummerplaat met de overlijdensakte uiterlijk binnen twee maanden na stopzetting van het gebruik van het voertuig terug te zenden of af te geven aan D.I.V.-antenne, Zandvoordestraat 442b, 8400 Oostende (Tel. 059/50.89.77).

De verkeersbelasting wordt slechts geschorst op de dag dat de plaat toekomt op deze dienst. Het inschrijvingsbewijs moet bij de wagen blijven.

De erfgenamen kunnen gedeeltelijke terugbetaling vragen van de verkeersbelasting bij de administratie der directe belastingen, ontvangkantoor, Gustave Vincke-Dujardinstraat 4, 8000 Brugge (tel. 050/32.91.82).

Personenbelasting

In het jaar volgend op het overlijden moet u in het daartoe voorziene vak van de aangifte meedelen dat uw familielid op die datum is overleden. Het is dus onnodig meteen de belastingen te verwittigen.

Verzekeringsmaatschappijen

Bij het overlijden van een familielid moet u zo spoedig mogelijk de diverse verzekeringspolissen nazien, waarvan de overledene ondertekenaar, afnemer of begunstigde was: levensverzekering, brand-, familiale, auto-, ongevallenverzekering, … en in het bijzonder op de clausules die betrekking hebben op het overlijden.

U beschikt inderdaad maar over weinig tijd om de verzekeringsmaatschappij in te lichten over het overlijden, zeker wanneer deze moet tussenkomen. Aarzel dus niet om zo spoedig mogelijk de maatschappij te contacteren en nadien uw bezoek en telefonische oproep per aangetekend schrijven te bevestigen. Wacht niet dit te doen tot wanneer u in het bezit bent van alle documenten.

Let wel: de verschillende polissen kunnen bij diverse maatschappijen afgesloten zijn!

Autoverzekering

In geval van overlijden van de verzekerde aan de gevolgen van een verkeersongeval dient de verzekeringsmaatschappij binnen de twee dagen hiervan op de hoogte te worden gebracht. In de andere gevallen is geen termijn bepaald.

Meestal wordt een termijn van maximum acht dagen in overweging genomen. Het onderschreven contract blijft van toepassing en wordt van rechtswege behouden ten voordele van de erfgenamen die gehouden zijn de premies te betalen. Het voertuig mag dan verder gebruikt worden. De verzekeringsmaatschappij en de erfgenamen hebben het recht het contract op te zeggen mits de opzeggingsprocedure te respecteren.

Brandverzekering

In principe waarborgt het contract de vergoeding van de schade opgelopen door de verzekerde, zijn echtgenoot en van de personen die onder hetzelfde dak wonen en dekt het de aansprakelijkheid van deze personen ingeval van schade aan derden of hun bezittingen. In geval van overlijden van één van de personen beschermd door het contract, als gevolg van een oorzaak gewaarborgd door het contract, dient de verzekeringsmaatschappij zo spoedig mogelijk te worden verwittigd. In elk geval loopt het contract van rechtswege verder ten gunste van de erfgenamen en de betrokkenen. Er wordt geen termijn vooropgesteld om de verzekeringsmaatschappij te verwittigen. Het gebouw blijft dus verzekerd.

Familiale verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid

Bij het overlijden van de verzekeringnemer dient de verzekeringsmaatschappij zo spoedig mogelijk te worden verwittigd. De maatschappij zal u op haar beurt laten weten onder welke voorwaarden het verzekeringscontract kan blijven verder lopen.

Indien de burgerlijke aansprakelijkheid van de overledene in vraag kan worden gesteld door derden, die zich benadeeld voelen, dan moet de verzekeringsmaatschappij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld (acht dagen).

Levensverzekering en overlijdensverzekering

Hoe verkrijg je de uitbetaling er van ?

De volgende stukken zijn vereist bij een levensverzekeringspolis:

 • Het origineel van de verzekeringspolis
 • Een uittreksel uit de overlijdensakte
 • Bewijs van leven van de begunstigde (via burgerlijke stand)

Is de begunstigde overleden, dan moet de verzekeringsmaatschappij het kapitaal uitbetalen aan de wettige erfgenamen.

Hiervoor is het volgende nodig:

 • Een akte van bekendheid
 • Een medisch attest afgeleverd door de arts die de overledene heeft behandeld of bij plots overlijden de dood heeft vastgesteld. Dit attest dient de doodsoorzaak van het overlijden aan te geven

Verzekering van verenigingen, bewegingen en clubs ten voordele van hun leden voor schade en ongevallen

In dat geval moet onmiddellijk contact genomen worden met de verantwoordelijke persoon en vraag hem een afschrift van het verzekeringscontract. Vergewis u er ook van dat deze persoon de verzekeringsmaatschappij verwittigt, want de maximum termijn van aangifte bedraagt meestal acht dagen. Aarzel niet zelf contact op te nemen met de maatschappij.

Diversen

De meeste financiële instellingen bieden aan hun klanten de mogelijkheid een overlijdensverzekering te onderschrijven ingeval van ongeval. Informeer bij de beheerder van de financiële instelling waar de overledene een rekening geopend had naar het eventuele bestaan van zo een verzekering en de modaliteiten voor tussenkomst. Het zal nodig zijn over een overlijdensakte te beschikken.

Telefoon, water, elektriciteit, gas, teledistributie, …

Zie de facturen. Had de overledene abonnementen op kranten, weekbladen, tijdschriften, boeken, postorderbedrijven of dergelijke, verwittig zo vlug mogelijk de uitgeverijen om de levering stop te zetten.

Zij die ons onlangs verlaten hebben

Langs deze weg kunt u onze laatste rouwberichten bekijken
of online uw condolatie overmaken aan de familieleden.

Bekijk onze rouwberichten

Uitvaartverzekering

Met de Uitvaartverzekering regel je je begrafenis
of crematie op voorhand, inclusief de kosten.

Bereken uw premie